Ο ΟΙΚΟΣ ΑΓΟΡΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ .

     

 
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ .

 

 

 

Είναι μεγάλη η τιμή αλλά και η ευθύνη που αναλαμβάνουμε γιατί έχετε αναθέσει στον Οίκο Δημοπρασιών Ψαθάρη την πώληση του έργου/ των έργων σας.  Παρακαλώ διαβάστε τους όρους της συμφωνίας:

1.          Ο Οίκος Δημοπρασιών Ψαθάρης (στο εξής Οίκος) θα πουλήσει ως αποκλειστικός αντιπρόσωπος του Ιδιοκτήτη τα έργα που αναγράφονται στην επισυναπτόμενη κατάσταση. Η πώληση θα γίνει μέσω δημοπρασίας (εκτός αν συμφωνηθεί διαφορετικά) και υπόκεινται στους Όρους της Δημοπρασίας που είναι τυπωμένοι στο τέλος του καταλόγου του Οίκου. Οι εκτιμήσεις και οι τιμές ασφαλείας Θα συζητηθούν με τον Ιδιοκτήτη πριν από την έκδοση του καταλόγου

2.          Ο ιδιοκτήτης συμφωνεί να πληρώσει όλα τα έξοδα που έχουν σχέση:

α)  Με την μεταφορά των έργων στον υποδειχθέντα χώρο παράδοσης εκτός αν η παράδοση  γίνει από τον ίδιο.

β)  Με την επιστροφή στον ιδιοκτήτη των έργων που δεν θα πουληθούν εκτός αν παραληφθούν από τον ίδιο.

γ)   Με την ασφάλιση μεταφοράς των έργων στις περιπτώσεις α και β.

δ)   Με τυχόν συντήρηση των έργων (ύστερα με τη σύμφωνη γνώμη με τον Ιδιοκτήτη.

ε) Προμήθεια 9% στη τιμή κατακύρωσης εκάστου έργου καθώς και 19% Φ.Π.Α. επί της προμήθειας.

3.     Τα έργα ασφαλίζονται από τη στιγμή της παραλαβής τους από τον Οίκο, εκτός αν συμφωνηθεί διαφορετικά. Η ασφάλιση γίνεται για τα ποσά στα οποία ο οίκος θεωρεί ότι ανέρχεται η αξία των έργων. Μετά τη δημοπρασία τα έργα που δεν έχουν πουληθεί παραμένουν στον Οίκο ασφαλισμένα για ακόμη ένα μήνα  και διατίθενται προς πώληση με τους ίδιους όρους του Συμφωνητικού δημοπράτησης και τους όρους του καταλόγου της δημοπρασίας, εάν κάποιο έργο μετά το διάστημα αυτό θα βρίσκεται υπό την ευθύνη του ιδιοκτήτη.

4.     α)  Ο Ιδιοκτήτης βεβαιώνει ότι είναι ο μόνος κύριος των έργων και εγγυάται ότι αυτά είναι ελεύθερα οποιουδήποτε νομικού ή πραγματικού κωλύματος, διεκδικήσεως ή αξιώσεων τρίτου επ αυτών.

        β)  Ο Ιδιοκτήτης έχει ενημερώσει γραπτώς τον Οίκο σχετικά με τυχόν επεμβάσεις στα έργα που είναι σε γνώση του, καθώς και για προβληματισμούς που έχουν εκφραστεί από τρίτους και είναι σε γνώση του, σχετικά με το ιδιοκτησιακό καθεστώς, την κατάσταση, την αυθεντικότητα, την πατρότητα των έργων.

Σε περίπτωση που οποιοδήποτε από τα α και β πιο πάνω δεν είναι ακριβές, ο ιδιοκτήτης υποχρεούται να αποζημιώσει στο ακέραιο, για τυχόν ζημιά, τον Οίκο ή τον Αγοραστή ή και τους δυο.

5.          i)       Ο Οίκος αποφασίζει: α) τον τρόπο που θα περιγραφούν και θα απεικονιστούν τα έργα στον κατάλογο της δημοπρασίας, β) τον χρόνο, τον τόπο και τον τρόπο διεξαγωγής της δημοπρασίας, γ) το ποια πρόσωπα θα παρακολουθήσουν τη δημοπρασία και ποια κτυπήματα θα γίνουν δεκτά, δ) εάν θα πρέπει να ζητηθεί η γνώμη ειδικού εκτός του Οίκου.

ii)            Οποιαδήποτε εκτίμηση δίνεται από τον Οίκο που αποτελεί γνώμη και μόνο, δεν συνιστά δε δήλωση ή εγγύηση σχετικά με το πόσο θα πουληθούν τελικά τα έργα.

iii)          Ο Ιδιοκτήτης δεν μπορεί να αποσύρει κάποιο έργο χωρίς τη συγκατάθεση του Οίκου. ο Οίκος έχει εν τούτοις το δικαίωμα να αποσύρει οποιανδήποτε στιγμή ένα έργο. Εάν α) έχει αμφιβολίες ως προς τη πατρότητα ή τη γνησιότητα του ή ως προς την ακρίβεια των διαβεβαιώσεων του ιδιοκτήτη (παρ. 4), β) Ο Οίκος θεωρεί μη πρέπουσα τη δημοπράτηση του έργου.

iv)           Σε περίπτωση που ένα έργο αποσυρθεί με υπαιτιότητα του Ιδιοκτήτη, θα πρέπει να πληρωθεί από τον Ιδιοκτήτη στον Οίκο ποσοστό 20% επί της ανώτατης τιμής εκτίμησης που αναγράφεται στον κατάλογο

6.          i)       Κάθε έργο θα δημοπρατηθεί λαμβανομένης υπόψη της τιμής ασφαλείας του (της τιμής κάτω από την οποία συμφωνήθηκε από τον Ιδιοκτήτη και τον Οίκο να μην πουληθεί). Αν για κάποιο έργο η τιμή ασφαλείας δεν έχει συμφωνηθεί από τον Ιδιοκτήτη και τον Οίκο και δεν έχει επιβεβαιωθεί γραπτώς από τον Ιδιοκτήτη πριν από τη δημοπρασία, τότε θα καθοριστεί από τον Οίκο κατά την απόλυτη κρίση του και στη περίπτωση αυτή η τιμή ασφαλείας ενός έργου δεν μπορεί να υπερβαίνει την κατώτερη τιμή εκτίμησης.

ii)            Δεν επιτρέπεται ο Ιδιοκτήτης να κτυπήσει κάποιο έργο του ή να αναθέσει σε τρίτο να κάνει κάτι τέτοιο, εν τούτοις ο Οίκος μπορεί να πλειοδοτήσει κάποιο έργο μέχρι τη τιμή ασφαλείας για λογαριασμό του ιδιοκτήτη.

7.          i)       Μετά τη δημοπρασία, ο Ιδιοκτήτης θα λάβει από τον Οίκο για κάθε έργο ποσό ίσο με την τιμή κατακύρωσης μείον τα τυχόν έξοδα και την προμήθεια (πρβ παρ. 2). Η πληρωμή θα γίνει με την προϋπόθεση ότι το έργο έχει εξοφληθεί πλήρως από τον Αγοραστή. To έργο δεν θα παραδοθεί εάν προηγουμένως δεν εξοφληθεί από τον Αγοραστή.

ii)            Εάν ο Αγοραστής δεν εξοφλήσει πλήρως το έργο σε διάστημα είκοσι ημερών από την ημέρα της δημοπρασίας, ο Οίκος θα έχει το δικαίωμα με την σύμφωνη γνώμη του ιδιοκτήτη, να συμφωνήσει για λογαριασμό του Ιδιοκτήτη ειδικούς όρους εξόφλησης και να προβεί στις ενέργειες που θα κρίνει απαραίτητες για να εισπράξει από τον Αγοραστή το οφειλόμενο ποσό. Εν τούτοις ο οίκος δεν είναι υποχρεωμένος ούτε να καταβάλει στον Ιδιοκτήτη τα οφειλόμενα αν προηγουμένως δεν τα έχει εισπράξει ούτε να προβεί για λογαριασμό του σε οποιεσδήποτε νόμιμες ενέργειες. Ο Οίκος θα συζητήσει με τον Ιδιοκτήτη ως προς τα ποια είναι τα πιο αρμόδια μέτρα προκειμένου να εισπραχθούν τα οφειλόμενα χρήματα.

iii)          Εάν εντός 2 ετών από την ημέρα της δημοπρασίας ο Αγοραστής πείσει τον Οίκο ότι ένα έργο είναι πλαστό, τότε: α) αν ο Αγοραστής δεν έχει εξοφλήσει πλήρως το έργο, ο Οίκος έχει το δικαίωμα να ακυρώσει την πώληση, β) αν ο Ιδιοκτήτης έχει εισπράξει μέρος ή ολόκληρο το ποσό που δικαιούται από την πώληση, τότε είναι υποχρεωμένος να επιστρέψει στον Οίκο το σύνολο του ποσού που έχει λάβει. Σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης αδυνατεί ή αρνείται για οποιοδήποτε λόγο να επιστρέψει το σύνολο του ποσού που έχει λάβει και εάν ο Οίκος τυγχάνει να έχει στην κατοχή του άλλα έργα που ο Ιδιοκτήτης έχει παραδώσει στον Οίκο για δημοπράτηση τότε στη περίπτωση αυτή  ο Οίκος έχει το δικαίωμα να κατακρατήσει  σαν εγγύηση και ή συμψηφισμό  και με αντάλλαγμα τα άλλα έργα του Ιδιοκτήτη.


  ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ
 
ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ

 

 

Psatharis Auctions 

visitors...::: . .