Ο ΟΙΚΟΣ ΑΓΟΡΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ .

     

 
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ .

 

 

 

   

Είναι μεγάλη η τιμή αλλά και η ευθύνη που αναλαμβάνουμε γιατί έχετε αναθέσει στον Οίκο Δημοπρασιών Ψαθάρη Λτδ. την πώληση του έργου/των έργων σας.  Παρακαλώ διαβάστε τους όρους της συμφωνίας:

     

 

1

 
   

Ο Οίκος Δημοπρασιών Ψαθάρης (εφεξής αναφερόμενος ως Οίκος) έναντι των ιδιοκτητών των έργων που αναγράφονται στη επισυναπτόμενη κατάσταση (Παράρτημα Β) ενεργεί απλά ως Δημοπράτης και η μεταβίβαση ιδιοκτησίας από τον ιδιοκτήτη στον αγοραστή θα γίνει με την δημοπράτηση σύμφωνα με τους πιο κάτω όρους και με  τους Όρους της Δημοπρασίας που είναι τυπωμένοι στο τέλος του καταλόγου του Οίκου της εκάστοτε Δημοπρασίας. Οι εκτιμήσεις  Θα συζητηθούν με τον Ιδιοκτήτη πριν από την έκδοση του καταλόγου.

 

2

 
    Ο Ιδιοκτήτης  συμφωνεί να πληρώσει όλα τα έξοδα που έχουν σχέση:
   

α. Με την μεταφορά των έργων στον υποδειχθέντα χώρο παράδοσης εκτός αν η παράδοση γίνει από τον ίδιο.

     
   

β. Με την επιστροφή στον ιδιοκτήτη των έργων που δεν θα πουληθούν εκτός αν παραληφθούν από τον ίδιο.

     
    γ. Με την ασφάλιση μεταφοράς των έργων στις περιπτώσεις α και β.
     
    δ. Με τυχόν συντήρηση των έργων (ύστερα με τη σύμφωνη γνώμη με τον Ιδιοκτήτη.
     
   

ε. Προμήθεια 9% στη τιμή κατακύρωσης εκάστου έργου, κατά αποκλειστική επιλογή του Οίκου, καθώς και 19% Φ.Π.Α. επί της προμήθειας.

     
   

στ. Επί κατακύρωσης εικαστικού έργου, ποσό που αντιστοιχεί στο δικαίωμα παρακολούθησης του Καλλιτέχνη που βρίσκεται εν ζωή ή που έχει αποβιώσει μέσα στα τελευταία εβδομήντα χρόνια (Νόμοι 1976 2020) περί πνευματικής ιδιοκτησίας όπως εκάστοτε ισχύει). Το ποσό αυτό διαμορφώνεται σε ποσοστό 4% για το τμήμα της τιμής κατακύρωσης από 1 50.000 το οποίο κατανέμετε ως εξής: 2% o πωλητής (καταθέτης) και 2% ο αγοραστής. Στο ποσό αυτό προστίθεται 19% Φ.Π.Α.

 

3

 
   

Τα έργα ασφαλίζονται από τη στιγμή της παραλαβής τους από τον Οίκο, εκτός αν συμφωνηθεί διαφορετικά. Η ασφάλιση γίνεται για το κατώτερο ποσό εκτίμησης  που αναγράφεται στο Παράρτημα Β. Απόδειξη παραλαβής έργου προς δημοπράτηση).

 

4

 
   

Μετά τη δημοπρασία τα έργα που δεν έχουν πουληθεί παραμένουν στον Οίκο ασφαλισμένα για ακόμη ένα μήνα  και διατίθενται προς πώληση με τους ίδιους όρους του Συμφωνητικού δημοπράτησης Παράρτημα Α και Απόδειξη παραλαβής έργων προς δημοπρασία Παράρτημα Β. Μετά παρέλευση ενός μηνός από τη λήξη της δημοπρασίας παύει η ασφαλιστική κάλυψη των έργων, τα οποία παραμένουν στους χώρους του Οίκου με ευθύνη του πωλητή.

 

5

 
   

α. Ο Ιδιοκτήτης βεβαιώνει ότι είναι ο μόνος κύριος των έργων και εγγυάται ότι αυτά είναι ελεύθερα οποιουδήποτε νομικού ή πραγματικού κωλύματος, διεκδικήσεως ή αξιώσεων τρίτου επ αυτών.

     
   

β. Ο Ιδιοκτήτης έχει ενημερώσει γραπτώς τον Οίκο σχετικά με τυχόν επεμβάσεις στα έργα που είναι σε γνώση του, καθώς και για προβληματισμούς που έχουν εκφραστεί από τρίτους και είναι σε γνώση του, σχετικά με το ιδιοκτησιακό καθεστώς, την κατάσταση, την αυθεντικότητα, την πατρότητα των έργων.

     
   

Σε περίπτωση που οποιοδήποτε από τα α και β πιο πάνω δεν είναι ακριβές, ο ιδιοκτήτης υποχρεούται να αποζημιώσει στο ακέραιο, για τυχόν ζημιά, τον Οίκο ή τον Αγοραστή ή και τους δυο.

 

6

 
   

α. Ο Οίκος αποφασίζει: α) τον τρόπο που θα περιγραφούν και θα απεικονιστούν τα έργα στον κατάλογο της δημοπρασίας, β) τον χρόνο, τον τόπο και τον τρόπο διεξαγωγής της δημοπρασίας, γ) το ποια πρόσωπα θα παρακολουθήσουν τη δημοπρασία και ποια κτυπήματα θα γίνουν δεκτά, δ) εάν θα πρέπει να ζητηθεί η γνώμη ειδικού εκτός του Οίκου.

     
   

β.  Οποιαδήποτε εκτίμηση δίνεται από τον Οίκο που αποτελεί γνώμη και μόνο, δεν συνιστά δε δήλωση ή εγγύηση σχετικά με το πόσο θα πουληθούν τελικά τα έργα.

     
   

γ. Ο Ιδιοκτήτης δεν μπορεί να αποσύρει κάποιο έργο χωρίς τη συγκατάθεση του Οίκου. ο Οίκος έχει εν τούτοις το δικαίωμα να αποσύρει οποιανδήποτε στιγμή ένα έργο. Εάν α) έχει αμφιβολίες ως προς τη πατρότητα ή τη γνησιότητα του ή ως προς την ακρίβεια των διαβεβαιώσεων του ιδιοκτήτη (παρ. 4), β) Ο Οίκος θεωρεί μη πρέπουσα τη δημοπράτηση του έργου.

     
   

δ. Σε περίπτωση που ένα έργο αποσυρθεί με υπαιτιότητα του Ιδιοκτήτη, θα πρέπει να πληρωθεί από τον Ιδιοκτήτη στον Οίκο ποσοστό 20% επί της ανώτατης τιμής εκτίμησης που αναγράφεται στον κατάλογο

 

7

 
   

α. Κάθε έργο θα δημοπρατηθεί με τιμή εκκίνησης από την χαμηλή τιμή εκτίμησης που σημειώνεται στο κατάλογο της δημοπρασίας.

     
   

β. Δεν επιτρέπεται ο Ιδιοκτήτης να κτυπήσει κάποιο έργο του ή να αναθέσει σε τρίτο άτομο να κάνει κάτι τέτοιο.

     
   

γ. Μετά τη δημοπρασία, ο Ιδιοκτήτης θα λάβει από τον Οίκο για κάθε έργο ποσό ίσο με την τιμή κατακύρωσης μείον τα τυχόν έξοδα και την προμήθεια (πρβ παρ. 2). Η πληρωμή θα γίνει με την προϋπόθεση ότι το έργο έχει εξοφληθεί πλήρως από τον Αγοραστή. To έργο δεν θα παραδοθεί εαν προηγουμένως δεν εξοφληθεί από τον Αγοραστή.

     
   

δ. Εάν ο Αγοραστής δεν εξοφλήσει πλήρως το έργο σε διάστημα είκοσι ημερών από την ημέρα της δημοπρασίας, ο Οίκος θα έχει το δικαίωμα με την σύμφωνη γνώμη του ιδιοκτήτη, να συμφωνήσει για λογαριασμό του Ιδιοκτήτη ειδικούς όρους εξόφλησης και να προβεί στις ενέργειες που θα κρίνει απαραίτητες για να εισπράξει από τον Αγοραστή το οφειλόμενο ποσό. Εν τούτοις ο οίκος δεν είναι υποχρεωμένος ούτε να καταβάλει στον Ιδιοκτήτη τα οφειλόμενα αν προηγουμένως δεν τα έχει εισπράξει ούτε να προβεί για λογαριασμό του σε οποιεσδήποτε νόμιμες ενέργειες. Ο Οίκος θα συζητήσει με τον Ιδιοκτήτη ως προς τα ποια είναι τα πιο αρμόδια μέτρα προκειμένου να εισπραχθούν τα οφειλόμενα χρήματα.

     
   

ε. Εάν εντός 2 ετών από την ημέρα της δημοπρασίας ο Αγοραστής πείσει τον Οίκο ότι ένα έργο είναι πλαστό, τότε: α) αν ο Αγοραστής δεν έχει εξοφλήσει πλήρως το έργο, ο Οίκος έχει το δικαίωμα να ακυρώσει την πώληση, β) αν ο Ιδιοκτήτης έχει εισπράξει μέρος ή ολόκληρο το ποσό που δικαιούται από την πώληση, τότε είναι υποχρεωμένος να επιστρέψει στον Οίκο το σύνολο του ποσού που έχει λάβει. Σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης αδυνατεί ή αρνήται  για οποιοδήποτε λόγο να επιστρέψει το σύνολο του ποσού που έχει λάβει και εάν ο Οίκος τυγχάνει να έχει στην κατοχή του άλλα έργα που ο Ιδιοκτήτης  έχει παραδόσει στον Οίκο γιά δημοπράτηση τότε στη περίπτωση αυτή  ο Οίκος έχει το δικαίωμα να κατακρατήσει  σαν εγγύηση και ή συμψηφισμό και με αντάλαγμα τα άλλα έργα του Ιδιοκτήτη.

     
   
 

Έχω έργα που ίσως σας ενδιαφέρουν για την επόμενη δημοπρασία του Οίκου σας, τι πρέπει να κάνω;

(α) Στείλετε μέσω email: psatharisauctions@cytanet.com.cy, φωτογραφίες των έργων, υπογραφές, διαστάσεις χωρίς τη κορνίζα και οποιαδήποτε πληροφορία θεωρείτε χρήσιμη (προέλευση, υλικό, δημοσίευση ).  Θα μελετήσουμε  τις πληροφορίες και θα σας ενημερώσουμε σχετικά με τη τιμή εκτίμησης κάθε έργου.

(β) Καθορισμός τιμής εκτίμησης:

Η τιμή εκτίμησης καθορίζεται λαμβάνοντας υπόψη την αγορά, τον δημιουργό,  χρονολογία, τη σπανιότητα και τη φυσική κατάσταση  που βρίσκεται το έργο.

Ο καταθέτης θα καταβάλει στο Οίκο μετά την πώληση του έργου:

  • Προμήθεια 9% στη τιμή κατακύρωσης

  • Πνευματικά δικαιώματα 2%

  • Φ.Π.Α. 19%  στα πιο πάνω ποσά

   
   
      ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ
 
ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ
     
 

Psatharis Auctions 

.