Ο ΟΙΚΟΣ ΑΓΟΡΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ .

     

 
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ .

 

 


 

ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
1.  
  Η συμμετοχή στη δημοπρασία σημαίνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρακάτω όρων.
2.  
  Ο Δημοπράτης διευθύνει τη δημοπρασία και καθορίζει τις διαδοχικές πλειοδοσίες επί των δημοπρατουμένων έργων, δικαιούμενος να αρνηθεί προσφορές μικρότερες ή μεγαλύτερες του προτεινόμενου από εκείνον ύψους.
3.  
  Ο Δημοπράτης δικαιούται κατά την απόλυτη κρίση του να αρνηθεί την είσοδο ή τη συμμετοχή οιουδήποτε στη δημοπρασία, καθώς επίσης να αποσύρει ανά πάσα στιγμή οποιοδήποτε έργο από αυτήν.
4.  
  Αγοραστής θεωρείται εκείνος ο οποίος αποδέχθηκε την υψηλότερη τιμή που πρότεινε ο Δημοπράτης και στην οποία κατακυρώθηκε το έργο. Προσφορές μη παρόντων γίνονται δεκτές από τον Δημοπράτη είτε γραπτώς, είτε τηλεφωνικώς κατά τη διάρκεια της δημοπρασίας, εφόσον τα στοιχεία τους έχουν επιβεβαιωθεί τουλάχιστον 24 ώρες πριν από τη δημοπρασία.
5.  
  Κάθε έργο πωλείται "ως έχει". Ο Δημοπράτης και οι συνεργάτες του δεν ευθύνονται για πιθανά ελαττώματα ή φθορές του έργου ή ατέλειες της περιγραφής του στον κατάλογο. Κάθε δήλωση που περιλαμβάνεται στον κατάλογο της δημοπρασίας και αφορά στην προέλευση, χρονολόγηση, γνησιότητα και αποτίμηση της αξίας του έργου, αποτελεί απλή εκτίμηση και δε δημιουργεί ευθύνη για τον Δημοπράτη και τους συνεργάτες του έναντι οιουδήποτε τρίτου. Παρέχεται η δυνατότητα επιστροφής ενός αντικειμένου εντός 3 ετών από την αγορά του, εάν στο διάστημα αυτό αποδειχθεί με πειστικά επιχειρήματα ότι αυτό είναι πλαστό. Στην περίπτωση αυτή επιστρέφονται άτοκα τα χρήματα που καταβλήθηκαν  για  την  αγορά  του   (τιμή  κατακύρωσης  συν  προμήθεια). Προϋπόθεση για την επιστροφή του αντικειμένου είναι να μην έχει μεταπωληθεί σε τρίτο, να διατηρείται στην κατάσταση στην οποία βρισκόταν όταν αγοράστηκε και να μην υπήρχε αναφορά στην περιγραφή του καταλόγου για διχογνωμίες ειδικών ως προς τη γνησιότητα του.
6.  
  Όλα τα δημοπρατούμενα έργα θεωρούνται καλή τη πίστη από τον Δημοπράτη ως ανήκοντα στον πωλητή, ο οποίος και εγγυάται ότι το έργο είναι ελεύθερο οιουδήποτε νομικού ή πραγματικού ελαττώματος, διεκδικήσεως ή αξιώσεως τρίτου επ αυτού. Τα έργα παραλαμβάνονται από τα γραφεία μας την επομένη της δημοπρασίας. Ο αγοραστής υποχρεούται εντός επτά ημερών από την ημέρα της δημοπρασίας να έχει εξοφλήσει ολοσχερώς το αγορασθέν έργο και να το έχει παραλάβει από τα γραφεία της έδρας του Δημοπράτη.
7.  
  Σε περίπτωση άρνησης ή αδυναμίας του αγοραστού να εξοφλήσει και να παραλάβει το έργο κατά τα ανωτέρω εντός 30 ημερών από την ημέρα της δημοπρασίας, ο Δημοπράτης δικαιούται: α) να απαιτήσει δικαστικώς την πλήρη εξόφληση β) να πωλήσει ελεύθερα το έργο σε τρίτο, είτε μέσω δημοπρασίας είτε ιδιωτικώς, και γ) να απαιτήσει αποζημίωση για οποιαδήποτε επιγενόμενη ζημία του, που θα οφείλεται στην παραπάνω αδυναμία του αγοραστού να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του.
8.  
  Μετά την κατακύρωση του δημοπρατούμενου λαχνού, ο Αγοραστής (τελευταίος πλειοδότης) οφείλει στον Δημοπράτη τα εξής χρηματικά ποσά:
(α) Την τιμή κατακύρωσης που αποτελεί το τίμημα της πώλησης του λαχνού.
(β) Αμοιβή, επί της τιμής κατακύρωσης (εφεξής αναφερόμενη ως  η Αμοιβή του Δημοπράτη ως εξής: 15%   μέχρι 25.000,  10% από 25.001 μέχρι 50.000 και από 50.000και άνω 5%
(γ) ΦΠΑ 19% επί του ποσού της Αμοιβής του Δημοπράτη.
(δ)


 

Επί κατακύρωσης εικαστικού έργου, ποσό που αντιστοιχεί στο δικαίωμα παρακολούθησης του Καλλιτέχνη που βρίσκεται εν ζωή ή που έχει αποβιώσει μέσα στα τελευταία εβδομήντα χρόνια (Νόμοι 1976 2020) περί πνευματικής ιδιοκτησίας όπως εκάστοτε ισχύει). Το ποσό αυτό διαμορφώνεται σε ποσοστό 4% για το τμήμα της τιμής κατακύρωσης από 1 50.000 το οποίο κατανέμεται ως εξής: 2% o πωλητής (καταθέτης) και 2%   ο αγοραστής. Στο ποσό αυτό προστίθεται 19% Φ.Π.Α.
9.  
  Για αγορά έργου μέσω του Invaluable καταβάλλονται:
  Μετά την κατακύρωση του δημοπρατούμενου λαχνού, ο Αγοραστής (τελευταίος πλειοδότης) οφείλει στον Δημοπράτη τα εξής χρηματικά ποσά:
(α) Την τιμή κατακύρωσης που αποτελεί το τίμημα της πώλησης του λαχνού.
(β) Αμοιβή, επί της τιμής κατακύρωσης (εφεξής αναφερόμενη ως  η Αμοιβή του Δημοπράτη ως εξής: 20% μέχρι 25.000,  15% από 25.001 μέχρι 50.000 και από 50.000και άνω 10%
(γ) ΦΠΑ 19% επί του ποσού της Αμοιβής του Δημοπράτη.
(δ)


 

Επί κατακύρωσης εικαστικού έργου, ποσό που αντιστοιχεί στο δικαίωμα παρακολούθησης του Καλλιτέχνη που βρίσκεται εν ζωή ή που έχει αποβιώσει μέσα στα τελευταία εβδομήντα χρόνια (Νόμοι 1976 2020) περί πνευματικής ιδιοκτησίας όπως εκάστοτε ισχύει). Το ποσό αυτό διαμορφώνεται σε ποσοστό 4% για το τμήμα της τιμής κατακύρωσης από 1 50.000 το οποίο κατανέμεται ως εξής: 2% o πωλητής (καταθέτης) και 2%   ο αγοραστής. Στο ποσό αυτό προστίθεται 19% Φ.Π.Α.
10.  
  Έργα που σημειώνονται με (*), τα οποία προέρχονται από χώρες εκτός Ευρωπαικής Ένωσης ο αγοραστής καταβάλλει στον Οίκο τα ποσά που αναφέρονται στην παράγραφο 9 των όρων του καταλόγου της δημοπρασίας και επιπλέον 19% ΦΠΑ στην τιμή κατακύρωσης.

Πως να αγοράζετε από τις Δημοπρασίες Ψαθάρης Λτδ.

ΑΓΟΡΑ ΑΠΟ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ

Συμμετοχή στη δημοπρασία με τους εξής τρόπους:
α) Να παρευρεθείτε στο χώρο της  δημοπρασίας την ημερομηνία και ώρα που διεξάγεται.
β) Να υποβάλετε γραπτή προσφορά
γ) Να υποβάλετε τηλεφωνική συμμετοχή
δ) Διαδικτυακή συμμετοχή μέσω της πλατφόρμας
Invaluable

ΠΟΣΟ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΟΥ

Συνολικό ποσό πουν θα πληρώσει ο αγοραστής για κάθε έργο:
α) Προμήθεια Οίκου 15% στη τιμή κατακύρωσης
β) Πνευματικά δικαιώματα 2% στη τιμή κατακύρωσης
γ) Φ.Π.Α . 19%  επι της προμήθεια και των πνευματικών δικαιωμάτων.

ΠΛΗΡΩΜΗ:

α) Κατάθεση στο τραπεζιτικό λογαριασμό του Οίκου Ψαθάρης
β
) Μετρητά
γ) Με τραπεζική επιταγή
δ) Αντικαταβολή μέσω ΕΛΤΑ ή εταιρίας  
courier
.
ε
) Ελληνική Τράπεζα IBAN CY84 0050 0314 0003 1401 A652 4701

Πως να μάθετε για τις δημοπρασίες Ψαθάρης Λτδ.
Ο οδηγός αυτός, για αγορές από τον οίκο Ψαθάρη, έχει ετοιμαστεί για να απαντήσει σε ερωτήματα που τυχόν έχετε αναφορικά με το πως να κάνετε αγορές από τον οίκο μας.

Το πρώτο βήμα είναι να μάθετε πρώτα από όλα που και πότε υπάρχουν δημοπρασίες.

Καταλόγοι
- Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για τον κατάλογο στο + 357 24621109 ή στο + 357 99564131

- ή επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στην διεύθυνση psatharisauctions@cytanet.com.cy

- ή πηγαίνετε στο σύνδεσμο (link) 'ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ' και αφού μας δώσετε τα σχετικά σας στοιχεία θα σας σταλεί ένας.

- Μπορείτε φυσικά να δείτε τους καταλόγους μας κάνοντας σύνδεση στην ιστοσελίδα μας.


Στο Διαδίκτυο

Μπορείτε να βρείτε τον κατάλογο με όλες τις προγραμματισμένες δημοπρασίες στο
www.psatharis-auctions.com.cy χρησιμοποιώντας το μενού στο πάνω μέρος της σελίδας. Κάνετε κλίκ στη λέξη ημερολόγιο ή τρέχουσα δημοπρασία ή αποτελέσματα.

Έκθεση Κατάστασης
Αφού βρείτε το αντικείμενο για το οποίο ενδιαφέρεστε για να κάνετε προσφορά, μπορείτε να εξασφαλίσετε έκθεση κατάστασης από το γραφείο μας ή με ηλεκτρονικό μήνυμα ή  τηλεφωνικώς.

Αγοράζοντας από δημοπρασία

Εγγραφή για να κάνετε προσφορά
Αφού αποφασίσετε ότι θέλετε να κάνετε προσφορά για ένα αντικείμενο, πρέπει να εγγραφείτε στον οίκο Δημοπρασιών Ψαθάρης Λτδ.

Όπως και σε άλλους οίκους δημοπρασίας, ο οίκος Δημοπρασιών Ψαθάρη λειτουργεί χρησιμοποιώντας το σύστημα προσφοράς με ταμπελίτσα. Αν θέλετε να κάνετε προσφορά πρέπει να εγγραφείτε πριν από τη δημοπρασία, δίνοντας το όνομα και τη διεύθυνση σας, καθώς και απόδειξη ταυτότητας και τόπου διαμονής, παραδείγματος χάριν το διαβατήριο σας ή την άδεια οδηγού ή την ταυτότητα σας. Σαν αντάλλαγμα θα σας δοθεί η ταμπελίτσα - μία κάρτα στην οποία διατυπώνεται ο προσωπικός σας αριθμός για τη δημοπρασία.

Αφού ολοκληρωθεί η δημοπρασία, ή όταν διεκπεραιώσετε την προσφορά σας, παρακαλούμε όπως επιστρέψετε την ταμπελίτσα στο γραφείο εγγραφής.

Προσφορά
Αφού έχετε εγγραφεί για τη δημοπρασία είστε έτοιμοι για να κάνετε τη προσφορά σας. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να κάνετε προσφορά για οποιοδήποτε αντικείμενο στη δημοπρασία.

Παρευρίσκοντας στη δημοπρασία
Αφού εγγραφείτε στη δημοπρασία  θα σας παραχωρηθεί η ταμπέλα και πρέπει να τη δείξετε στον δημοπράτη, υψώνοντας την, όταν θέλετε να κάνετε προσφορά για οποιαδήποτε αντικείμενα. Αν έχετε πετύχει στην προσφορά σας, ο δημοπράτης θα σημειώσει τον αριθμό της ταμπελίτσας σας και μπορείτε να προχωρήσετε στον ταμεία για πληρωμή. Αν θέλετε να κάνετε προσφορά και σε άλλα αντικείμενα στη δημοπρασία, μπορείτε να πληρώσετε για όλα τα αντικείμενα σας στο τέλος της δημοπρασίας. Αν πληρώσετε σε μετρητά, μπορείτε να πάρετε τα αντικείμενα σας αμέσως. Αν πληρώσετε με πιστωτική κάρτα θα επιβαρυνθείτε με επιπρόσθετο ποσό και μπορείτε να πάρετε τα αντικείμενα σας αμέσως.  Αν πληρώσετε με επιταγή θα πρέπει να περιμένετε μέχρις ότου ξεκαθαρίσει η επιταγή προτού μπορείτε να πάρετε τα αντικείμενα σας.

Προσφορά μέσω τηλεφώνου
Η μέθοδος αυτή είναι η καταλληλότερη αν θέλετε να υποβάλετε τη προσφορά σας για ένα συγκεκριμένο αντικείμενο εφ όσον δεν μπορείτε να παρευρεθείτε στη δημοπρασία. Για προσφορές μέσω τηλεφώνου πρέπει να κάνετε εκ των προτέρων κράτηση μαζί μας.  Θα σας ζητηθεί να συμπληρώσετε Έντυπο Τηλεφωνικής Προσφοράς, με το συνηθισμένο τρόπο, δίνοντας τα στοιχεία της  ταυτότητας σας, τα τηλέφωνα επικοινωνίας σας και του τηλεομοιότυπου σας.

Επισπευτείτε την ιστοσελίδα www.psatharis-auctions.com.cy
Κλικ στο ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Πηγαίνετε στο Τηλεφωνική συμμετοχή, κλικ στο εκτύπωση φόρμας

Μπορείτε να υποβάλλετε την τηλεφωνική σας προσφορά μέσω του Γραφείου Προσφορών του Οίκου, αλλά θα πρέπει να παραλάβουμε τη γραπτή σας επιβεβαίωση είτε με τηλεομοιότυπο είτε με  το ταχυδρομείο είτε με E Mail τουλάχιστον 24 ώρες πριν την έναρξη της δημοπρασίας. Σχετική φόρμα υπάρχει και στο τέλος του καταλόγου δημοπρασίας.

Κατά την μέρα της δημοπρασίας, ο αντιπρόσωπος μας θα επικοινωνήσει μαζί σας τηλεφωνικώς για τα δέκα πρώτα αντικείμενα προτού το δικό σας αντικείμενο κτυπηθεί κάτω από το σφυρί. Όταν συμβεί αυτό θα καθοδηγηθείτε κατά τη διάρκεια της προσφοράς και θα ερωτηθείτε σε κάθε στάδιο αν θέλετε να συνεχίσετε είτε μέχρις ότου είστε επιτυχής είτε μέχρις ότου αποφασίσετε ότι θέλετε να σταματήσετε τη προσφορά.

Γραπτή Προσφορά
Είμαστε πρόθυμοι να αναλάβουμε εντολές εξ Αποστάσεως για λογαριασμό σας. Αυτό σημαίνει ότι, με τη γραπτή σας άδεια, ενεργούμε ως αντιπρόσωπος σας για να εξασφαλίσουμε ένα αντικείμενο στη χαμηλότερη τιμή. Απλά συμπληρώστε το Έντυπο Γραπτής Προσφοράς (το οποίο θα βρείτε στον σχετικό κατάλογο δημοπρασιών, ή τον οποίο μπορείτε να προμηθευτείτε ή να εξασφαλίσετε από τα γραφεία του Οίκου), δίνοντας για το συγκεκριμένο αντικείμενο το ανώτατο όριο τιμής. Αυτό θα πρέπει να είναι το ανώτατο ποσό κατακύρωσης που είστε διατεθειμένοι να καταβάλετε, έχοντας υπόψη την επιβάρυνση των 15% ως προμήθεια στη τιμή κατακύρωσης και 19% Φ.Π.Α. επί της προμήθειας στη τιμή κατακύρωσης. Θα σας ζητηθεί να εφοδιάσετε τα στοιχεία  τα αποδεικτικά στοιχεία ταυτότητας και διαμονής σας, σε περίπτωση που έχετε εγγραφεί στη δημοπρασία.

Θα πρέπει να παραλάβουμε τη γραπτή σας επιβεβαίωση - είτε με τηλεομοιότυπο είτε με  το ταχυδρομείο είτε με E.Mail τουλάχιστον 24 ώρες πριν την έναρξη της δημοπρασίας. Αν παραλάβουμε δύο προσφορές ίσης αξίας, προτεραιότητα θα δοθεί στη προσφορά που θα παραληφθεί πρώτη.

Την ημέρα της δημοπρασίας, παρακαλούμε όπως ελέγξετε κατά πόσο η προσφορά σας είναι επιτυχής, τηλεφωνώντας μας τουλάχιστον μία ώρα μετά από τη λήξη της δημοπρασίας. Διαφορετικά, μία επιτυχής προσφορά θα επιβεβαιώνεται με τιμολόγιο. Πρέπει να βεβαιωθείτε ότι ο οίκος Ψαθάρης έχει ξεκαθαρίσει την πληρωμή προτού παραλάβετε το αντικείμενο σας.

Εγγραφή για Γραπτή Προσφορά
Επισπευτείτε την ιστοσελίδα:
www.psatharis-auctions.com.cy
Πηγαίνετε στο ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Πηγαίνετε στο Γραπτή Προσφορά κλικ στο  Εκτύπωση Φόρμας Συμμετοχής

Μπορείτε να υποβάλλετε την Γραπτή Προσφορά σας  μέσω του Γραφείου Προσφορών του Οίκου, αλλά θα πρέπει να παραλάβουμε τη γραπτή σας επιβεβαίωση - είτε με τηλεομοιότυπο είτε με  το ταχυδρομείο είτε με E-Mail τουλάχιστον 24 ώρες πριν την έναρξη της δημοπρασίας. Σχετική φόρμα υπάρχει και στο τέλος του καταλόγου δημοπρασίας. Είστε τώρα έτοιμοι να κάνετε προσφορά.

Μετά τη δημοπρασία
Για να μάθετε αν έχετε επιτύχει στη προσφορά σας παρακαλούμε όπως ελέγξετε τα αποτελέσματα στο διαδίκτυο, τα οποία δημοσιεύονται μετά τη δημοπρασία, πατώντας στο πλήκτρο αποτελέσματα για να οδηγηθείτε στη σελίδα αποτελεσμάτων.

Πληρωμή
Η τιμή που θα καταβάλετε είναι το ποσό που ο δημοπράτης κτυπά στο σφυρί. (η τιμή κατακύρωσης), πλέον 15% προμήθεια στη τιμή κατακύρωσης και 19% Φ.Π.Α. επί της προμήθειας στη τιμή κατακύρωσης, αν εφαρμόζεται. Θα εκδοθεί τιμολόγιο στο όνομα και στη διεύθυνση που αναγράφεται στο Έντυπο Εγγραφής, το οποίο δεν μπορεί να διαφοροποιηθεί μεταγενέστερα. Στο  τιμολόγιο αναφέρονται αναλυτικά τα στοιχεία για τα πιο πάνω έξοδα. Μπορείτε να βρείτε τα πλήρης στοιχεία των εξόδων και ποσοστών στους Όρους Πώλησης και Σημαντικές Ειδοποιήσεις που διατυπώνονται σε κάθε κατάλογο.

Μέθοδος Πληρωμής
Μετρητά σε Ευρώ / επιταγή εκδομένη από Κυπριακή Τράπεζα και πληρωτέα προς όφελος της εταιρείας Δημοπρασίες Ψαθάρης Λτδ. Αν η πληρωμή θα καταβληθεί ταχυδρομικώς, παρακαλούμε όπως εσωκλείσετε το απόκομμα από το τιμολόγιο σας. Επιταγές που εκδίδονται από τρίτα άτομα δεν είναι αποδεκτές.

Είσπραξη / Παράδοση
Είμαστε διατεθειμένοι να σας βοηθήσουμε με την παράδοση του αντικειμένου και για αυτόν τον λόγο θα σας κάνουμε προσφορά για την εν λόγω εξυπηρέτηση. Μπορούμε να διευθετήσουμε την παράδοση των αντικειμένων σας μόλις έχουμε τις γραπτές σας οδηγίες αποστολής και την πλήρη εξόφληση, περιλαμβανομένου και των εξόδων ναύλωσης. Για διεθνής παραδώσεις ίσως θα χρειαστεί άδεια εξαγωγής. Παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες.   

 Συμμετοχή με προσφορά 

 

 

Psatharis Auctions

.