Ο ΟΙΚΟΣ ΑΓΟΡΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ .

     

 
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ .
. . .ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
1 . Η συμμετοχή στη δημοπρασία σημαίνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρακάτω όρων.
. . .
2 . Ο Δημοπράτης ενεργεί πάντοτε ως αντιπρόσωπος του πωλητού. Διευθύνει τη δημοπρασία και καθορίζει τις διαδοχικές πλειοδοσίες επί των δημοπρατουμένων έργων / λαχνών, δικαιούμενος να αρνηθεί προσφορές μικρότερες ή μεγαλύτερες του προτεινόμενου από εκείνον ύψους.
. . .
3 . Ο Δημοπράτης δικαιούται κατά την απόλυτη κρίση του να αρνηθεί την είσοδο ή τη συμμετοχή οιουδήποτε στη δημοπρασία, καθώς επίσης να αποσύρει ανά πάσα στιγμή οποιοδήποτε έργο / λαχνό από αυτήν.
. . .
4 . Αγοραστής θεωρείται εκείνος ο οποίος αποδέχθηκε την υψηλότερη τιμή που πρότεινε ο Δημοπράτης και στην οποία κατακυρώθηκε το έργο / λαχνός. Προσφορές μη παρόντων γίνονται δεκτές από τον Δημοπράτη είτε γραπτώς, είτε τηλεφωνικώς κατά τη διάρκεια της δημοπρασίας, εφόσον τα στοιχεία τους έχουν επιβεβαιωθεί τουλάχιστον 24 ώρες πριν από τη δημοπρασία.
. . .
5 . Κάθε έργο / λαχνός πωλείται "ως έχει". Ο Δημοπράτης και οι συνεργάτες του δεν ευθύνονται για πιθανά ελαττώματα ή φθορές του έργου / λαχνού ή ατέλειες της περιγραφής του στον κατάλογο. Κάθε δήλωση που περιλαμβάνεται στον κατάλογο της δημοπρασίας και αφορά στην προέλευση, χρονολόγηση, γνησιότητα και αποτίμηση της αξίας του έργου / λαχνού, αποτελεί απλή εκτίμηση και δε δημιουργεί ευθύνη για τον Δημοπράτη και τους συνεργάτες του έναντι οιουδήποτε τρίτου. Παρέχεται η δυνατότητα επιστροφής ενός αντικειμένου εντός 3 ετών από την αγορά του, εάν στο διάστημα αυτό αποδειχθεί με πειστικά επιχειρήματα ότι αυτό είναι πλαστό. Στην περίπτωση αυτή επιστρέφονται άτοκα τα χρήματα που καταβλήθηκαν  για  την  αγορά  του (τιμή κατακύρωσης συν προμήθεια). Προϋπόθεση για την επιστροφή του αντικειμένου είναι να μην έχει μεταπωληθεί σε τρίτο, να διατηρείται στην κατάσταση στην οποία βρισκόταν όταν αγοράστηκε και να μην υπήρχε αναφορά στην περιγραφή του καταλόγου για διχογνωμίες ειδικών ως προς τη γνησιότητα του.
. . .
6 . Όλα τα δημοπρατούμενα έργα / λαχνοί θεωρούνται καλή τη πίστει από τον Δημοπράτη ως ανήκοντα στον πωλητή, ο οποίος και εγγυάται ότι το έργο / λαχνός είναι ελεύθερο οιουδήποτε νομικού ή πραγματικού ελαττώματος, διεκδικήσεως ή αξιώσεως τρίτου επ αυτού. Τα έργα / λαχνοί παραλαμβάνονται από τα γραφεία μας την επομένη της δημοπρασίας. Ο αγοραστής υποχρεούται εντός επτά ημερών από την ημέρα της δημοπρασίας να έχει εξοφλήσει ολοσχερώς το αγορασθέν έργο / λαχνό και να το έχει παραλάβει από τα γραφεία της έδρας του Δημοπράτη.
. . .
7 . Σε περίπτωση άρνησης ή αδυναμίας του αγοραστού να εξοφλήσει και να παραλάβει το έργο / λαχνό κατά τα ανωτέρω εντός 30 ημερών από την ημέρα της δημοπρασίας, ο Δημοπράτης δικαιούται: α) να απαιτήσει δικαστικώς την πλήρη εξόφληση β) να πωλήσει ελεύθερα το έργο / λαχνό σε τρίτο, είτε μέσω δημοπρασίας είτε ιδιωτικώς, και γ) να απαιτήσει αποζημίωση για οποιαδήποτε επιγενόμενη ζημία του, που θα οφείλεται στην παραπάνω αδυναμία του αγοραστού να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του.
. . .
8 . Στην τιμή κατακύρωσης  ο αγοραστής καταβάλει προμήθεια ως εξής:
15%
από
0 μέχρι 25.000 της τιμής κατακύρωσης
10% από
25.001 μέχρι 50.000 της τιμής κατακύρωσης
5% από
50.001
και άνω
Στις προμήθειες αυτές προστίθεται Φ.Π.Α. 19%

Επί κατακύρωσης εικαστικού έργου, ποσό που αντιστοιχεί στο δικαίωμα παρακολούθησης του Καλλιτέχνη που βρίσκεται εν ζωή ή που έχει αποβιώσει μέσα στα τελευταία εβδομήντα χρόνια (Νόμοι 1976 2020) περί πνευματικής ιδιοκτησίας όπως εκάστοτε ισχύει). Το ποσό αυτό διαμορφώνεται σε ποσοστό 4% για το τμήμα της τιμής κατακύρωσης από 1 50.000 το οποίο κατανέμεται ως εξής: 2% o πωλητής (καταθέτης) και 2%   ο αγοραστής. Στο ποσό αυτό προστίθεται 19% Φ.Π.Α.

. . .
9 .

Στα έργα που σημειώνονται με αστερίσκο (*) στη τιμή κατακύρωσης προστίθεται ποσοστό 19% ΦΠΑ ΜΟΝΟ. Πρβ. παράγραφο 12 των όρων της δημοπρασίας στο τέλος του καταλόγου.

 

Psatharis Auctions

Web Analytics
.